چند نکته مهم که می‌تواند موجب نجات جان بیمار کرونایی شما که در منزل ایزوله و بطور سرپایی تحت درمان در خانه است، بشود.

چرا پالس اکسیمتری و اندازه گیری میزان اشباع اکسیژن خون محیطی مهم است
و آیا امکان اینکه این عدد بالا باشد ولی ریه درگیر باشد، وجود دارد؟
در اینمورد، راهکار چیست؟

آیا احتمال هپی هیپوکسی، هیپوکسی خاموش وجود دارد؟ یعنی فرد تنگی نفس ندارد ولی، درگیری ریه دارد و ساچوریشن او دراپ کرده؟

پاسخ این سئوالات مثبت است توضیحات در ذیل

Why is SpO2 (blood oxygen) important

It is now well-known that the Covid-19 virus affects the lungs adversely, which in turn can lead to decrease in partial pressure of oxygen in the blood.

Reduction in blood oxygen (SpO2) can lead to more complications and hence tracking this level can be an early indicator of potentially serious implications.

Why pulse oximeter

Pulse oximeter is a method of monitoring oxygen saturation of a Covid positive patient in the initial stages of the disease when the patient does not have any signs of breathlessness.

Most Covid patients may be asymptomatic or mildly symptomatic but some subclinical pathology may be going on in them.

Fever may make a person suspicious of some infection,

نکته مهم اینجاست

simple monitors as pulse oxymeter can not only detect the lung involvement but also hint at early clinical deterioration.

Normal oxygen saturation in blood as measured by finger pulse oximeter sensors is 96-100 per cent, depending upon the age and any chronic lung disease of patient.

Any value less than 96 in an otherwise healthy adult should raise a suspicion of some underlying lung pathology


چه کنیم تا مونیتورینگ دقیقتری داشته باشیم،، یک راه حل ؟

Six-minute walk test

In Covid patients, oxygen saturation can drop on exercise or walking for six minutes

Do sit and stand up for one minute and note saturation before and after finishing the exercise to detect severity of lung disease.

Any drop in saturation more than 3% is significant

If the baseline saturation in an adult falls below 95%, it hints at significant disease and patient should report to a hospital

اگر بعد راه رفتن و حرکت بمدت 6 دقیقه، یا یک دقیقه نشستن و بلند شدن مداوم از روی صندلی، ، بیش از 3 درصد، ساچوریشن دراپ کرد، احتمالا، ریه ممکنه درگیر باشد.

پس، اگر بیمار علائم دیگری هم داشت و متبت بود و حس کردید بیماری روبه پیشرفت است، ولی پالس اکسیمتری عددد بالایی را نشان می‌دهد، اول عدد را در حالت استراحت همیشگی اندازه بگیرید،، سپس،، لطفا 6 دقیقه راه برود یا یک دقیقه بنشیند و بلند شود و سپس دوباره تست بگیرید

اگر بیشتر از 3 درصد، دراپ در میران اکسیژن داشتیم، یعنی، اجتنالا ریه درگیر است و بایستی حتما متخصص مربوطه اورا ویزیت کند و در صورت لزوم با تشخیص متخصص مربوطه، اورا ، سی تی اسکن ریه کنند.

دکتر علیرضا شبستری
نقل از پرفسور Puri :

Prof GD Puri, Dean (Academics) and Head, Department of Anaesthesia and Intensive Care, PGI

ماه May 2021

error: Content is protected !!