استفاده از داروی های آنتاگونیست گیرنده اینترلوکین شش در بیماران کوید-۱۹ با وضعیت شدید و بحرانی منجر به افزایش سرعت بهبودی و کاهش مرگ می‌شود.

استفاده از داروی های آنتاگونیست گیرنده اینترلوکین شش در بیماران کوید-۱۹ با وضعیت شدید و بحرانی منجر به افزایش سرعت بهبودی و کاهش مرگ می‌شود. مقاله پروژه هنوز داوری نشده است. دارو در انگلستان تایید شده است. در این مطالعه دو داروی Actemra یا همان tocilizumab از شرکت Roche و داروی Kevzara یا همان sarilumabRead More

سویه های کوید19 جدید چقدر خطرناک هستند؟

  توزیع جهانی واکسن‌های کوید19 در حال انجام است , اما ظهور گونه‌های جدید کرونا ویروس تهدید می‌کند که این بیماری همه‌گیر را بسیار بدتر می‌کند قبل از اینکه بهتر شود .​​​​​​​ یک سال پس از اینکه دانشمندان برای اولین بار ویروس کرونا را شناسایی کردند، چندین تغییر در ویروس که به نظر می‌رسد بیشترRead More

error: Content is protected !!
X