واکسن‌های استرازنکا و فایزر در برابر واریانت دلتا

فرار ایمنی دلتا

افیکسی اکسفورد استرازنکا در برآبر واریانت دلتا ، بشکل قابل توجهی، سقوط می‌کند.

مطالعه دانشگاه کمبریج

و دستورالعمل و گزارش اداره بهداشت و درمان دولت آنگلستان

بهتر است ادارات و مجامع صنفی همانگونه که در مورد افیکسی تک دوز استرازنکا در مقابل سوش اصلی ووهان سارس کووید دو ،، بدرستی ،، اصرار دارندو مطالب آنرا در کانالشان می‌گذارند،،،

اکنون که واریانت دلتا هندوستان، تبدیل به سوش غالب جهانی و ایران شده یا می‌شود،، این گزارش رسمی دولت انگلستان، و مطالعه دانشگاه کمبریج را هم منتشر کنند. البته اگر قصد و غرضی ندارند و منظورشان از مطالب قبلی،، فقط علم پروری بودهکه انشالله همینطور بوده.

انتشار این مطلب مهم در برابر آن مطلب قدیمی،، صداقت و راستگویی انتشار دهندگان را نشان خواهد داد.

The analysis by the Gupta Lab at Cambridge University, a team of infectiou

افیکسی اکسفورد استرازنکا در برآبر واریانت دلتا ، بشکل قابل توجهی، سقوط می‌کند.

مطالعه دانشگاه کمبریج

و دستورالعمل و گزارش اداره بهداشت و درمان دولت آنگلستان

بهتر است ادارات و مجامع صنفی همانگونه که در مورد افیکسی تک دوز استرازنکا در مقابل سوش اصلی ووهان سارس کووید دو ،، بدرستی ،، اصرار دارندو مطالب آنرا در کانالشان می‌گذارند،،،

اکنون که واریانت دلتا هندوستان، تبدیل به سوش غالب جهانی و ایران شده یا می‌شود،، این گزارش رسمی دولت انگلستان، و مطالعه دانشگاه کمبریج را هم منتشر کنند. البته اگر قصد و غرضی ندارند و منظورشان از مطالب قبلی،، فقط علم پروری بودهکه انشالله همینطور بوده.

انتشار این مطلب مهم در برابر آن مطلب قدیمی،، صداقت و راستگویی انتشار دهندگان را نشان خواهد داد.

The analysis by the Gupta Lab at Cambridge University, a team of infectious diseases specialists led by professor of clinical microbiology Ravindra K. Gupta, found that the AstraZeneca vaccine was significantly less effective against infections from the Delta variant.

This study was conducted in a lab using samples from vaccinated people and testing them against the wild type of the coronavirus (first detected in Wuhan), Alpha variants (first found in the UK), and Delta variants, first identified in India.

https://www.researchsquare.com/article/rs-637724/v1

این مطالعه کمبریج نشان داد که

واکسن آکسفورد استرازنکا در برابر واریانت دلتا ،8 برابر ضعیف تر، نسبت به سوش اصلی سارس کووید دو است.

According to the study, blood from those who got the AstraZeneca vaccine was eight times less effective in blocking the Delta variant compared with the original strain.

The Pfizer vaccine was also less effective against the variant, though it did produce more antibodies against the strain compared with the AstraZeneca vaccine.

https://twitter.com/GuptaR_lab/status/1407947817444950024?s=20

Single dose and vaccine efficacy

اطلاعات رسمی منتشره از اداره بهداشت و درمان دولتی دولت انگلستان

یک دوز آکسفورد استرازنکا، افیکسی بسیار پایینی،، 33 درصد،، در برابر واریانت دلتا هندوستان دارد و با تزریق دوز دوم به 60 درصد افزایش میابد

واکسن آکسفورد استرازنکا بعد تزریق دوز دوم ،90 درصد در برابر بستری شدن و بیماری شدید دلتا ، فرد را، حفاظت می‌کند.

Data from Public Health England (PHE), the UK government’s health executive arm, have shown that single doses of the AstraZeneca and Pfizer vaccines have reduced efficacy of 33% against infections with the Delta variant, compared with over 85% against the original strain in clinical trials.

For those fully vaccinated, the AstraZeneca vaccine also saw a reduction in efficacy—from 67% against the Alpha variant to 60% against Delta—but not to as alarming a degree.

The PHE also found that both these vaccines were over 90% effective in reducing hospitalizations and serious disease.

error: Content is protected !!