پیشگیری از کوید ۱۹

معرفی روش های پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس ۱۹ کوید ۱۹ و بررسی میزان اثر گذاری مداخله ای روش های پیشگیری در کاهش پاندمی کوید ۱۹

error: Content is protected !!