تست های تشخیصی کوید ۱۹

معرفی انواع تست های تشخصیص کوید۱۹، گایدلاینها و تست های تشخیصی ملکولی و کیفی برای شناسایی مبتلایان به ویروس کوید ۱۹

error: Content is protected !!