نتایج تجویز کلروکین در ایران

نتایج تجویز کلروکین  در ایران, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

Clinical outcomes of patients with mild COVID-19 following treatment with hydroxychloroquine in an outpatient setting – X-MOL

https://m.x-mol.com/paper/1379504050370797568?recommendPaper=1275709424694489088

ششم آپریل 2021

Early administration of HCQ reduced the odds of hospitalization by 38%.

Early administration of HCQ reduced the odds of death by 73%%.

In resource-poor countries, HCQ may be still an option for mild COVID-19

مطالعه ی بزرگ ملی گذشته نگر ایران در مورد تاثیرگذاری هیدروکسی کلروکین در درمان کووید-۱۹

تجویز زودهنگام این دارو توانسته است شانس بستری را تا ۳۸٪ و شانس مرگ را تا ۷۳٪ کاهش دهد

Abstract
The role of hydroxychloroquine (HCQ) in early outpatient management of mild coronavirus disease 2019 (COVID-19) needs further investigation.

This study was a multicenter, population-based national retrospective-cohort investigation of 28,759 adults with mild COVID-19 seen at the network of Comprehensive Healthcare Centers (CHC) between March and September 2020 throughout Iran.

The baseline characteristics and outcome variables were extracted from the national integrated health system database.

A total of 7,295 (25.37%) patients who presented with mild COVID-19 within 3 to 7 days of symptoms onset received HCQ (400 mg twice daily on day 1 followed by 200 mg twice daily for the next four days and were then followed for 14 days).

The role of hydroxychloroquine (HCQ) in early outpatient management of mild coronavirus disease 2019 (COVID-19) needs further investigation.

تعداد افراد شرکت کننده: ۲۸۷۵۹ نفر با کووید-۱۹ خفیف (تشخیص بر اساس علائم و تست یا علائم و تصویر برداری) که بین مارس تا سپتامبر ویزیت شده اند. ۲۲۷۸۴ نفر (۷۹/۲۲٪) تست مثبت داشته اند

درصد بیشتری از این افراد در گروه هیدروکسی کلروکین قرار داشته اند.
۱۸۸۸ نفر نیز تست منفی داشته اند.

در بین افراد تست منفی، درصد بیشتری در گروه هیدروکسی کلروکین قرار داشته اند. و برای ۴۰۸۷ نفر تست انجام نشده است و از بین این افراد، افراد بیشتری در گروه بدون هیدروکسی کلروکین بوده اند.

The main outcome measures were hospitalization or death for six months follow-up. COVID-19-related hospitalizations or deaths occurred in 523 (7.17%) and 27 (0.37%) respectively, in HCQ recipients and 2,382 (11.10%) and 287 (1.34%) respectively, in non-recipients..

در گروه هیدروکسی کلروکین ۶۴/۷۶ درصد از افراد و در گروه بدون آن ۶۶/۹۳ درصد از افراد، بدون فاکتور خطر بوده اند. در گروه اول ۳۵/۲۴ درصد از افراد و در گروه دوم ۶۶/۹۳ درصد از افراد حداقل یک فاکتور خطر داشته اند

روش درمانی : ۷۲۹۵ نفر (۲۵/۳۷٪) در طول ۳ تا ۷ روز از شروع علائم، هیدروکسی کلروکین (۴۰۰ میلی‌گرم دو بار در روز در روز اول و سپس ۲۰۰ میلی‌گرم دوبار در روز برای ۴ روز بعدی) دریافت کرده اند و سپس تا ۱۴ روز پیگیری شده اند.

پیامد اصلی مورد بررسی مرگ یا بستری در طول ۶ ماه پیگیری بوده است. در گروه هیدروکسی کلروکین، بستری و مرگ به ترتیب در ۷/۱۷ و ۰/۳۷ درصد از افراد اتفاق افتاده است. در گروه بدون دریافت این دارو، این موارد به ترتیب در ۱۱/۱۰ و ۱/۳۴ درصد از افراد به وقوع پیوسته است.

بواسطه استفاده از هیدروکسی کلروکین، شانس بستری ۳۸٪ (با نست شانس ۰/۶۲ و معنادار) و شانس مرگ ۷۳٪ (نسبت شانس ۰/۲۷ و معنادار) کاهش داشته است. این کاهش پس از تطبیق بر اساس سن، بیماری زمینه ای و روش تشخیصی هم وجود داشته است.

گزارشی از عوارض ارائه نشده اما گفته شده است عوارض جدی مرتبط با هیدروکسی کلروکین هم دیده نشده است.

محققین شرکت کننده :
دکتر مینو محرز ، محمد مهدی گویا، علیرضا رییسی و….

آپریل 2021

Clinical outcomes of patients with mild COVID-19 following treatment with hydroxychloroquine in an outpatient setting – ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567576921002721

 

دکتر علیرضا شبستری

error: Content is protected !!