مروری بر سرطان سینه و تشخیص اولیه ی آن

مروری بر سرطان سینه و تشخیص اولیه ی آن, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

 

وجود هرگونه توده وتغییرشکل درپستان باید مهم تلقی شود.چراکه تشخیص تومورهای سینه درابتدای بیماری ، درمان سرطان سینه را آسانتر می کند.

احتمال ابتلا به سرطان سینه در چه کسانی بیشتر است؟

ا-مادر یا خواهر فرد به سرطان سینه مبتلا شده باشند 2-اصلاً بارداری وزایمان راتجربه نکرده باشد 3-شروع عادت ماهیانه فرد قبل از سن دوازده سالگی ایجاد شده باشد 4-اگر در ناحیه قفسه سینه سابقه اشعه درمانی داشته باشید 5-اگر اولین زایمان شما در سن بعد از سی سالگی اتفاق افتاده باشد 6- ژن بیماری به شما به ارث رسیده باشد.

_در ضمن هر چه سن فرد بالاتر رود احتمال ابتلا به سرطان سینه افزایش می یابد.شیوع سرطان سینه درسنین بالای ۵۰سال بیشتر میباشد.


ماموگرافی یکی از روشهای تشخیصی برای سرطان سینه می باشد .معمولاً ماموگرافی در مورد خانمهای بالای چهل سالگی حتی اگر مشکلی یا علامتی در رابطه با سرطان سینه نداشته باشند،برای بررسی دقیق استفاده می شود

بخاطر داشته باشید که تنها وجود ضایعه مشکوک در ماموگرافی دلیل بر ابتلا شما به سرطان سینه نمی باشد بلکه تشخیص قطعی سرطان سینه پس از نمونه برداری وفقط توسط پاتولوژیست در آزمایشگاه ازروی آن نمونه داده می شودچگونه خودمان سینه هایمان را معاینه کنیم؟


اول -درمقابل آینه بایستید وبا دقت به سینه های خود نگاه کنید. توجه کنید که آیا تغییری در سینه های خود مشاهده می کنیدکه قبلاًوجودنداشته است؟برای مثال : 1-وجودترشحاتی از ناحیه نوک پستان 2-هرگونه تغییرشکلی درناحیه نوک پستان 3-هرگونه تغییری در پوست ناحیه سینه ها


دوم – درحالیکه هنوز در مقابل آینه ایستاده اید دستها را به هم گره کرده و آنها را پشت گردن خود قرار دهید وگردن را با دستها بگیرید. آیا در این وضعیت تغییر شکلی در سینه ها بوجود می آید؟

سوم -در حالیکه همانطور درمقابل آینه ایستاده اید دستها راروی کمرتان درناحیه پهلوها قرارداده ،کمی به جلو خم شوید ،شانه هاوآرنجهای خود را کمی به جلو حرکت دهید. آیا دراین وضعیت تغییر شکلی در سینه ها بوجودآمده؟


چهارم -وقتی در حمام دوش می گیرید و کف صابون روی پوست بدنتان وجود دارد وپوست لیز ولغزنده است
دست چپ خودرا بالا بیاورید وپشت گردن بگذارید،با سه یا چهار انگشت دست راست از قسمت بالاوبیرون سینه چپ رالمس کرده وبه حالت چرخشی کم کم و آهسته دورتادورسینه چپ رامعاینه کنید ودر پایان منطقه نوک پستان
چپ را با انگشتان دست راست فشار داده وباحرکت چرخشی این منطقه را نیز معاینه نمایید.تمامی سینه رابه همین روش معاینه کنید.وهیچ نقطه ای را بدون معاینه رها نکنید.سپس ناحیه بین سینه چپ وزیربغل رامعاینه کنید.وبدنبال آن ناحیه زیربغل چپ راکاملاًلمس ومعاینه کنید.آیا زیرانگشتانتان دراین نواحی گره،سفتی،توده وچیز دیگری ازاین قبیل حس می کنید؟ به آرامی ناحیه نوک پستان را باانگشتان فشاردهید(مثل شیردوشیدن) آیا چیزی از نوک پستان ترشح می شود ؟ دقیقاً تمام این موارد را طبق همین اصول درمعاینه سینه راست بکار بندید.

پنجم – بعد از بیرون آمدن از حمام خود را خشک کنید وبه پشت روی زمین بخوابید،حوله ای راتاکرده،زیر کتف خود قراردهید ومعاینه قسمت چهارم را مجدداً وبا همان ترتیب وبا بدن حشک درمورد هردوسینه انجام دهید

error: Content is protected !!