درمان آبله مرغان در اطفال و بالغین

درمان آبله مرغان در اطفال  و بالغین, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹
اندیکاسیون بستری و شروع درمان آسیکلوویر وریدی در آبله مرغان کودکان

اندیکاسیون شروع درمان داروی آنتی وایرال خوراکی در آبله مرغان

از تجویز آسپرین و بروفن در آبله_مرغان اجتناب شود

تجویز بروفن در آبله مرغان احتمال عفونت های خطیری مانند توکسیک شوک سندروم و فاسئیت نکروزانت را افزایش می دهد بنابراین بهتر است از تجویز بروفن در آبله مرغان اجتناب شود

به قلم دکتر مجتبی کمالی اقدم

error: Content is protected !!