خلاصه گزارش آژانس پزشکی اروپا در مورد عوارض واکسن آسترازنکا و سایر واکسن های وکتور

خلاصه گزارش آژانس پزشکی اروپا در مورد عوارض واکسن آسترازنکا و سایر واکسن های وکتور, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

– شواهد محکمی برای ربط دادن قطعی این عوارض به واکسن هنوز موجود نیست

– مکانیسم اصلی:

اتصال آنتی ژنهای آدنوویروس به Pf4 و تقلید فرایندی شبیه به HIT

اتصال آنتی ژن های سطحی وکتور به پلاکت ها از طریق گیرنده های اینتگرین و فعال کردن پلاکت ها


– مکانیسم های کمتر مطرح

آسیب اندوتلیالی ناشی از اتصال آدنو ویروس

آسیب ناشی از سایتوکاین های ترشح شده در طی فرایند التهاب ناشی از واکسن

– مکانیسم های بعید

وجود کووید بدون علامت


لزوم سنجش نسبت فایده به خطر در افراد زیر

وجود سابقه اختلالات انعقادی و بیماری های خود ایمن، و مصرف دارو های ضد بارداری خوراکی یا OCP

علائم خطری که بیشتر در زنان زیر ۵۵ سال و در فاصله ۷ تا ۱۴ روز اول پس از واکسن وکتور کووید باید مد نظر داشت:

تنگی نفس، درد قفسه سینه، ورم پا، درد شکم طول کشنده، سردرد شدید و طول کشنده، تاری دید، کبودی یا نقاط ریز روی پوست فراتر از محل تزریق واکسن

https://www.ema.europa.eu/en/documents/prac-recommendation/signal-assessment-report-embolic-thrombotic-events-smq-covid-19-vaccine-chadox1-s-recombinant-covid_en.pdf

error: Content is protected !!