تفاوت های 3 واکسن فایزر، مدرنا و آکسفورد

تفاوت های 3 واکسن فایزر، مدرنا و آکسفورد, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

چگونه کار می کنند؟

واکسن فایزر: با استفاده از آران‌ای پیام‌رسان
واکسن مدرنا: با استفاده از آران‌ای پیام‌رسان
واکسن آکسفورد: غیر فعال کردن ویروس

میزان ایمنی آنها چقدر است؟

واکسن فایزر: 95 درصد
واکسن مدرنا: 94.1 درصد
واکسن آکسفورد: 70 درصد

چه تعداد دوز نیاز است و فاصله بین دو تزریق چقدر باید باشد؟

واکسن فایزر: 2 دوز به فاصله 3 هفته
واکسن مدرنا: 2 دوز به فاصله 4 هفته
واکسن آکسفورد: 2 دوز به فاصله یک ماه

چه عوارضی دارند؟

واکسن فایزر: خستگی ، سردرد ، لرز ، درد عضلانی ، به ویژه بعد از دوز دوم.
واکسن مدرنا: تب ، درد عضلانی ، سردردهای چند روزه. اثرات بعد از دوز دوم بدتر می شود.
واکسن آکسفورد: هنوز مشخص نیست.

چه کسانی باید واکسن بزنند؟

واکسن فایزر: 16 سال به بالا
واکسن مدرنا: 18 سال بالا
واکسن آکسفورد: مشخص نیست.

چه کسانی نباید بزنند؟

واکسن فایزر: افرادی که سابقه واکنش های آلرژیک جدی دارند.
واکسن مدرنا: هنوز مشخص نیست.
واکسن آکسفورد: هنوز مشخص نیست

error: Content is protected !!