ترایال نیوانگلند برای کروناویروس ۱۹

ترایال نیوانگلند برای کروناویروس ۱۹, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

ترایال نیوانگلند: استفاده از توسیلوزوماب در بیماران مبتلا به کوید ۱۹ و بستری که تحت ونتیلاسیون نیستند، پیامد توام مرگ و‌ ونتیلاسیون را کمتر می کند.

بیماران بستری که تحت ونتیلاسیون نبوده اند، در دو گروه دارو (۲۴۹ بیمار) و دارونما (۱۲۸ بیمار) به صورت تصادفی قرار گرفته اند.

ونتیلاسیون و مرگ تا روز ۲۸ در گروه دارو (۱۲٪) از گروه پلاسبو (۱۹/۳٪) به شکل معناداری کمتر بوده است.

میانه مدت زمان ترخیص در گروه دارو کمتر ( ۶ در مقابل ۷/۵ روز) اما اثر دارو معنادار نبوده است.

میانه مدت زمان بهبود وضعیت بالینی نیز در گروه مداخله کمتر (۶ روز در مقابل ۷ روز) اما معنادار نبوده است.

بالاخره اثر دارو بر میانه مدت زمان نارسایی بالینی به صورت معناداری بهتر بوده است.

اما مرگ به هر علت تا روز ۲۸ در گروه مداخله (۱۰/۴٪) بیشتر از گروه دارونما (۸/۶٪) بوده است.

عوارض جدی نیز در گروه مداخله و دارونما به ترتیب در حدود ۱۵ و ۲۰ درصد از افراد رخ داده است.

error: Content is protected !!