استفاده از هیدروکسی کلروکین در پیشگیری بعد از مواجهه برای کوید-۱۹:

استفاده از هیدروکسی کلروکین در پیشگیری بعد از مواجهه برای کوید-۱۹:, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

قبلا یک مطالعه از نیوانگلند نشان داده بود دریافت هیدروکسی کلروکین بعد از مواجهه، اثری روی پیشگیری از کوید-۱۹ ندارد.

در این مطالعه بیماران در فاصله ی ۴ روز از مواجهه، وارد مطالعه شده بوده اند. ورود به مطالعه چه روز اول و چه روز چهارم، تاثیری در پیشگیری نداشته است.

حالا یک مطالعه که مقاله آن هنوز داوری نشده است، داده های این مطالعه را مورد آنالیز مجدد قرار داده است و مشخص کرده است که حدودا نیمی از شرکت کنندگان، دارو را یک تا دو روز بعد از تحویل دارو و ۱۹٪ نیز در خارج از بازه ی ۴ روزه از زمان مواجهه مصرف کرده اند و در ادامه نشان داده است هیدروکسی کلروکین می تواند در پیشگیری موثر باشد اگر در فاصله سه روز از مواجهه استفاده شود.

اخیرا نیز یک ترایال بزرگ ‌دیگر در نیوانگلند نشان داده بود که این دارو در پروفیلاکسی بعد از مواجهه موثر نیست

error: Content is protected !!