جدیدترین به روز رسانی در دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی برای کوید-۱۹ توصیه قوی (Strong)به عدم استفاده از هیدروکسی کلروکین یا کلروکین و کلترا در درمان کوید-۱۹ می کند.

جدیدترین به روز رسانی در دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی برای کوید-۱۹ توصیه قوی (Strong)به عدم استفاده از هیدروکسی کلروکین یا کلروکین و کلترا در درمان کوید-۱۹ می کند. توصیه قوی به عدم استفاده از هیدروکسی کلروکین، صرف نظر از شدت بیماری و طول مدت علائم است. We recommend against using hydroxychloroquine or chloroquine in additionRead More

کووید-۱۹ چگونه میتواند باعث تغییر در سرماخوردگی فصلی شود؟

اقدامات صورت گرفته برای مهار همه گیر ویروس کرونا باعث مهار آنفلوانزا و سایر بیماری های تنفسی می شود، که می تواند پیامدهای گسترده ای داشته باشد.مطالعات زیادی نشان داده اند که COVID-19 باعث کاهش بروز آنفلوانزا و سرماخوردگی فصلی شده است و از علل آن می توان به پروتکل های نوشته شده و رعایتRead More

error: Content is protected !!
X