عوارض تزریق کورتیکواستروئیدها(کورتون)

نظر انجمن طب فیزیکی آمریکا در مورد تزریقات داخل مفصلی این است که این اقدامات در صورتی که توسط یکتزریق تنیس البو طب فیزیکی پزشک با تجربه انجام شوند بی‌خطر و مؤثرتر خواهند بود. ولی در هر حال تزریق کورتیکواستروئیدها دارای عوارض می‌باشد. در 6-2 درصد موارد پس از تزریق کورتیکواستروئیدها التهاب بدتر می شودRead More

Imipenem-cilastatin Usage and Dosing

Imipenem-Cilastatin is a carbapenem with a broad spectrum of activity that includes:Aerobic and anaerobic gram-negative bacilli.Aerobic gram-negative bacilli that produce extended spectrum beta-lactamases (ESBLs).Notable absence of activity vs. MRSA, E. faecium, Vancomycin-resistant enterococci, and Stenotrophomonas sp.In vitro MICs of Imipenem-cilastatin versus  Proteus , Providencia , and Morganella species are  higher than those of meropenem. MICs for bothRead More

error: Content is protected !!
X