اقدامات زیر در شکستگی باز اندیکاسیون دارد

ارزیابی کزاز پوشاندن زخم با گاز استریل آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک دبریدمان زخم و جا انداختن شکستگی ( زیر بیهوشی عمومی و در اتاق عمل ) زخم باید با ۹ لیتر سرم فیزیولوژیک شسته شود. ( در اتاق عمل) اگر استخوان بیرون زده باید استخوان را داخل زخم کنیم بیرون بودن استخوان موجب خشک شدن پریوستRead More

نکاتی برای بررسی نتایج آزمایشگاهی بیماران آنمیک

برای بررسی آزمایشگاهی بیماران آنمیک : در اولین مرحله برای آنهاCBC ، Retic و بررسی اسمیرلام محیطی درخواست میکنیم در بچه ها مقدار هموگلوبین و هماتوکریت و MCV را برحسب سن باید ارزیابی کرد چون در سنین مختلف این مقادیر متفاوت است . مقدار هماتوکریت بطور کلی حدود 3 برابر هموگلوبین است . در برگهRead More

error: Content is protected !!
X