استفاده از داروی های آنتاگونیست گیرنده اینترلوکین شش در بیماران کوید-۱۹ با وضعیت شدید و بحرانی منجر به افزایش سرعت بهبودی و کاهش مرگ می‌شود.

استفاده از داروی های آنتاگونیست گیرنده اینترلوکین شش در بیماران کوید-۱۹ با وضعیت شدید و بحرانی منجر به افزایش سرعت بهبودی و کاهش مرگ می‌شود. مقاله پروژه هنوز داوری نشده است. دارو در انگلستان تایید شده است. در این مطالعه دو داروی Actemra یا همان tocilizumab از شرکت Roche و داروی Kevzara یا همان sarilumabRead More

آمیبیاز

عفونت با Entamoeba-Histolyticaودر سراسر دنیا شایع بوده وعفونت در اثر خوردن کیست این پارازیت است. اندازه این کیست ها 10-18میکرو متر است. چهار هسته دارد ونسبت به شرایط محیطی مانند درجه حرارت پائین وکلری که در شرایط عادی به آب می زنند مقاوم است ولی در درجه حرارت 55 درجه سانتی گراد کشته می شود.Read More

error: Content is protected !!
X