عوارض تزریق کورتیکواستروئیدها(کورتون)

نظر انجمن طب فیزیکی آمریکا در مورد تزریقات داخل مفصلی این است که این اقدامات در صورتی که توسط یکتزریق تنیس البو طب فیزیکی پزشک با تجربه انجام شوند بی‌خطر و مؤثرتر خواهند بود. ولی در هر حال تزریق کورتیکواستروئیدها دارای عوارض می‌باشد. در 6-2 درصد موارد پس از تزریق کورتیکواستروئیدها التهاب بدتر می شودRead More

جدیدترین به روز رسانی در دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی برای کوید-۱۹

جدیدترین به روز رسانی در دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی برای کوید-۱۹ توصیه قوی (Strong)به عدم استفاده از هیدروکسی کلروکین یا کلروکین و کلترا در درمان کوید-۱۹ می کند. توصیه قوی به عدم استفاده از هیدروکسی کلروکین، صرف نظر از شدت بیماری و طول مدت علائم است. We recommend against using hydroxychloroquine or chloroquine in additionRead More

error: Content is protected !!
X