توانبخشی بویایی

در بیماری های مختلف «از جمله» بیماری «کرونا» ، ممکن است با پدیده کاهش بویایی مواجه شویم. کاهش بویایی می تواند موجب ضعف چشایی و بی اشتهایی هم بشود. لذا علامت مهمی است. در کرونا، این علامت ممکن است تا چند ماه هم باقی بماند! برای بازگشت سریع تر حس بویایی، «فیزیوتراپی بویایی» توصیه میRead More

error: Content is protected !!
X