‘مرگ به هر علت’ با مصرف همزمان ضدافسردگی و بنزودیازپین بیشتر از حالتی است که فقط یک داروی ضدافسردگی تجویز شود.

در بسیاری موارد پزشکان در در چند هفته اول شروع تجویز داروهای ضدافسردگی (AD)، برای پیشگیری از اضطراب و بیخوابی از تجویز همزمان بنزودیازپین (BZD) استفاده می کنند. با آن که این تجویز اغلب موقتی است، بسیاری از بیماران استفاده از BZD را ادامه می دهند (در یک مطالعه 12% بیماران چنین کرده اند). هنوزRead More

error: Content is protected !!
X