گایدلاینهای NIH درباره مصرف ، مصرف مشروط ومنع مصرف داروهای مصرفی در مراحل مختلف کووید ۱۹:


الف)توصیه به مصرف:

۱-آنتی بادی مونوکلونال علیه سارس کوو ۲ در بیماران سرپایی خفیف و متوسط های ریسک(به پایین مراجعه شود)

۲-رمدسیویر (روز اول ۲۰۰ mg وریدی و سپس روزانه ۱۰۰ mg تا حداقل پنج‌روز و حداکثر ۱۰ روز)در بیماران بستری نیازمند اکسیژن اما نه تهویه مکانیکی و یا ECMO

۳-کورتیکو استروئید در بیماران نیازمند اکسیژن یا تهویه مکانیکی یا
ECMO
۶ mgدگزامتازون خوراکی یا وریدی یا
 معادل آن روزانه تا ده روز یا تاترخیص
 ازبیمارستان

۵-توصیه به دوز پروفیلاکتیک آنتی کواگولان تزریقی در همه بیماران بستری

۶-توصیه به دوز درمانی آنتی کواگولان تزریقی فقط در بیماران بستری های ریسک برای ترمبوامبولی مثل شوک سپسیس

۷-توصیه به مصرف آنتی کواگولان ریواروکسابان خوراکی ۱۰mg
 روزانه به مدت ۳۱ تا ۳۹ روز پس از ترخیص از بیمارستان فقط در بیماران های ریسک برای VTE

۸-توسیلیزوماب(اکتمرا) در ترکیب با کورتون(مراجعه به پایین) یا در ترکیب با کورتون و رمدسیویر

۹- باریسیتینیب (اولومیانت) در ترکیب با کورتون یا در ترکیب با کورتون و رمدسیویر(مراجعه به پایین)

۱۰-استفاده از پلاسمای کنوالسنت در افراد غیربستری یا بیماران با مشکل ایمنی همورال بستری

ب)توصیه به منع مصرف حتی در کارآزماییها:

 ۱-کلروکین،هیدروکسی کلروکین،آزیترومایسین

۲-کلروکین با دوز بالا(600 mg روزانه تا ۱۰ روز)

۳-کلشیسین

۴-ترکیب باریسیتینیب و توسیلیزوماب

ج)استفاده نشود یافقط در کلینیکال ترایالها‌ مصرف شوند:

۱-نیتازوکسانید

۲-استاتین ها

۳-کلترا(لوپیناویر/ریتوناویر)

۴-اینترفرون در بیماری شدید

۵-IVIG non sars cov ۲

۶-Cell therapy(سلولهای بنیادی مزانشیمی)


د)اطلاعات کافی برای رد کردن یا توصیه به این درمانها وجود ندارد:

۱- استفاده از اینترفرون بتا در زیر ۷ روز از شروع علائم در بیماران خفیف تا متوسط

۲-استفاده از باریسیتینیب در بیماران تحت ونتیلاتور

3-IVIG sars cov2

4-Vit c

5-Vit D

6-Zinc

۷-ایورمکتین،فلووکسامین

۸-مهار کننده هایGM-CSF
(otilimab و lenzilumab
mavrilimumab)

۹-باریسیتینیب(اولومیانت) در کودکان

۱۰-اسپری استنشاقی کورتیکواسترویید بودنوزایدتوضیحات بیشتر:

  تزریق یک تک دوز از آکتمرا(۸ mg به ازا هرکیلو وزن واقعی بدن تا حداکثر ۸۰۰ mg) در ترکیب با کورتیکواسترویید یا ترکیب کورتون و رمدسیویر، را برای بیمارانی که زودتر از ۲۴ ساعت گذشته وارد ICU شده و ونتیلاسیون تهاجمی یا غیر تهاجمی یا اکسیژن با فشار بالا دریافت میکنند یا بیمارانی که دچار مخاطره سریع تنفسی میشوند،مناسب است.


 استفاده از باریسیتینیب در بیماران تحت ونتیلاتور، نه میتواند توصیه به مصرف و نه منع مصرف شود.

استفاده از باریسیتینیب در کودکان نه توصیه و نه رد میشود.


استفاده از آنتی بادیهای منوکلونال زیر به ترتیب حروف الفبابرای بیماران خفیف و متوسط غیر بستری اما با ریسک بالای احتمال شدید شدن بیماریCasirivimab plus imdevimab; or)
(کوکتل رجنرون)

Sotrovimab.

استفاده از پلاسمای کنوالسنت در بیماران غیربستری و بعضی از بیماران بستری(که مشکل ایمنی همورال دارند)توصیه میشود .

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/whats-new

error: Content is protected !!