چندنکته درمورد دلتاکووید


استیج 1 دردلتا کوویدعلائم کم و خفیف درحدکمردرد ودردهای عضلانی ، سردردخفیف،آبریزش بینی واسهال زودگذر ویاگلودردخفیف یاتب خفیف و گذرا بروز میکند.وبخاطرعلائم پرودرومال خفیف،اکثربیماران به علائم توجهی نمیکنند وجدی نمیگیرند

درابتدای فاز 2 بیمار بطورناگهانی دچار تب وعلائم شدیدمیشود.درهمین فازهم بادرمان مناسب علائم وشدت بیماری رامیتوان کنترل کرد.ولی برای ادامه بیماری نمیشه مطمئن بودبخاطر اینکه هم ویروس اگرسیو هست وهم زمان ماندگاری ویروس طولانی هست ،و تحریک سیستم ایمنی بیشتری اتفاق می افتد. لذاکریز های بیماری هم درفاز ویا استیج 2و هم فاز یااستیج 3 میتواند بطور مکرراتفاق بیافتد.وبیماری دچار افت خیزهای مکررومتعددبشود

بهتراست طول مدت بیماری حداقل 3 هفته درنظرگرفته شودودرموردقطع و یاکاهش داروهاعجله نکنیم و بسته به شرایط بیماران درمان راتنظیم کنیم.و هرلحظه منتظر ریباندبیماری باشیم و به بیمارواطرافیان بیماراطمینان کامل ندهیم

error: Content is protected !!