پروفیلاکسی با آسپرین قبل و بعد از واکسنهای آدنووکتور

پروفیلاکسی با آسپرین قبل و بعد از واکسنهای آدنووکتور, Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

پروفیلاکسی با آسپرین قبل و بعد از واکسنهای آدنووکتور

گایدلاینِ انگلستان، توصیه به پروفیلاکسی با آسپرین پیش از واکسیناسیون با واکسن آسترازنکا نمی کند، مگر اینکه بیمار از گذشته به دلیلِ دیگری تحتِ درمان با آسپرین بوده باشد.

در حالیکه آسپرین ممکن است در جهتِ کاهشِ ریسکِ ترومبوس در شرایطِ دیگری استفاده شود، اما در حالِ حاضر بنظر نمی رسد که در کاهشِ ریسکِ ترومبوز به دنبالِ واکسیناسیون با واکسن هایِ آدنووکتور نیز اثر مشابهی داشته باشد و حتی ممکن است با افزایشِ خطرِ خونریزی، منتهی به بدتر شدنِ عواقبِ بالینی نیز گردد.

بنابراین هیچ کس نباید اقدام به خوددرمانی با آسپرین، حول و حوشِ واکسیناسیون با واکسنِ آسترازنکا و یا پس از آن نماید .

دکتر فرناز غفاری : کاردیولوژیست

error: Content is protected !!