ویتامین د توانایی دفاع از شما در برابر کشنده ترین سرطان را دارد

ویتامین دی می تواند در مصرف به طور موثر سرطان تخمدان را مسدود کند .سرطان گ بالا  ترین میزان مرگ و میر در بین سایر سرطان ها دارد.چون سرطان می تواند سیستم دفاع بدن را به سیستم دفاعی  علیه بدن تبدیل کند.با توجه به تحقیقاتی که در دانشگاه ناگویا انجام شده است و در مجله matrix biology   منتشر شده است متوجه شدند ویتامین D می تواند یکی از مسیر های اصلی مود استفاده توسط این سرطان را مسدود کند.

error: Content is protected !!