نتایج مربوط به فاز سوم مطالعه واکسن کوید-۱۹ مادرنا نیز در نیوانگلند منتشر شد:

Medical syringe is seen with Moderna company logo displayed on a screen in the background in this illustration photo taken in Poland on June 12, 2020. American biotech company Moderna has announced on June 11 that will start final stage of covid-19 vaccine trial in July. (Photo Illustration by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)


درصد تاثیر گذاری و کارایی

به صورت کلی: ۹۴/۱

: سن بین ۱۸ تا ۶۵ سال و سن بالای ۶۵: به ترتیب ۹۵/۶ و ۸۶/۴

مردان و زنان: به ترتیب ۹۵/۴ و ۹۳/۱

در افراد با ریسک کوید-۱۹ شدید و در افراد بدون این ریسک: ۹۰/۹ و ۹۵/۱

جلویگری از ابتلا به موارد شدید: ۱۰۰٪
توضیح این که در میان مبتلایان، ۳۰ نفر نوع شدید داشته اند که همگی در گروه پلاسبو بوده اند. در این میان یک نفر نیز فوت شده است.

بررسی عوارض: در گروه دریافت کننده واکسن، میزان عوارض موضعی (درد، تورم و قرمزی و ….) و عوارض سیستمیک (سردرد و خستگی و درد عضلانی و ….) بیشتر بوده است. اکثر عوارض خفیف تا متوسط بوده و ظرف یک تا سه روز بر طرف شده است.

این مطالعه، همراه با پلاسبو و گروه کنترل و دو سو کور در ۹۹ مرکز در آمریکا انجام شده است. تعداد ۳۰۴۲۰ نفر با سن حداقل ۱۸ سال، دو دوز از واکسن یا پلاسبو را به فاصله ۲۸ روز دریافت می کرده اند. بروز کوید-۱۹ علامت دار حداقل ۱۴ روز بعد از دوز دوم بررسی شده است.

نشان داده شده است که این واکسن که از قبل مجوز FDA را به صورت اضطراری و برای افراد بالای ۱۸ سال گرفته، ایمنی مدت دار برای حداقل تا سه ماه بعد از تزریق دوم ایحاد می‌کند.

بر خلاف استرازنکا و مشابه فایزر، مادرنا نیز تاثیرگذاری روی موارد بدون علامت و در نتیجه روی انتقال کوید-۱۹ را در این مقاله بررسی نکرده است. در مورد مادرنا، فقط در داده های مربوط به FDA آمده است که تعداد موارد بدون علامت بعد از دوز اول در گروه واکسن و پلاسبو به ترتیب ۱۵ و ۳۹ بوده است (امیدوار کننده). در مورد استرازنکا، ۶۸ مورد در گروه واکسن و ۱۵۳ مورد در گروه پلاسبو بوده (تاثیر گذاری ۵۵/۷٪) است.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2035389

 

error: Content is protected !!