‘مرگ به هر علت’ با مصرف همزمان ضدافسردگی و بنزودیازپین بیشتر از حالتی است که فقط یک داروی ضدافسردگی تجویز شود.

‘مرگ به هر علت’ با مصرف همزمان ضدافسردگی و بنزودیازپین بیشتر از حالتی است که فقط یک داروی ضدافسردگی تجویز شود., Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

در بسیاری موارد پزشکان در در چند هفته اول شروع تجویز داروهای ضدافسردگی (AD)، برای پیشگیری از اضطراب و بیخوابی از تجویز همزمان بنزودیازپین (BZD) استفاده می کنند. با آن که این تجویز اغلب موقتی است، بسیاری از بیماران استفاده از BZD را ادامه می دهند (در یک مطالعه 12% بیماران چنین کرده اند). هنوز نمی دانیم که اثربخشی و بی خطری تجویز طولانی مدت همزمان AD+BZD چطور است. در یک مطالعه کوهرت مبتنی بر جمعیت بر روی بداده های یش از 612 هزار بیمار دچار بروز افسردگی در دیتابیس ملّی کره جنوبی که بین سالهای 2002 تا 2017 ظرف شش ماه از تشخیص داروهای نسخه پزشک را تهیه کرده بودند، بیماران در دو گروه تقسیم بندی شدند: (1) گروه دریافت کننده AD+BZD، و (2) گروه دریافت کننده AD مونوتراپی.

نتیجه جالب بود: مرگ به هر علت، و بستری به هر علت در گروه AD+BZD بیشتر از گروه AD مونوتراپی بود. این اثر در مردان و در افراد 65 سال به پایین بارزتر بود، در حالی که برعکس، در زنان و در افراد بالای 65 سال تجویز ترکیبی با کاهش مرگ به هر علت همراه بود.

نکته مهم دیگر این که در گروه AD+BZD نسبت به گروه دیگر، اقدام به خودکشی و آسیب به خود 74% افزایش نشان می دهد.

این نتایج مطرح می کنند که هنگام تجویز همزمان BZD و AD باید حتما فایده و زیان در نظر گرفته شود. برای تعیین اثر دقیق سن، جنس، و سایر عوامل زمینه ای باید منتظر مطالعات بیشتر در آینده باشیم.

ترجمه و تلخیص: دکتر امیرعلی سهراب پور

https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-020-01854-w

 

error: Content is protected !!