ریسک عفونت مجدد برای واریانت دلتا چند برابر آلفا می‌باشد؟

بر اساس داده های انگلستان، میزان عفونت مجدد برای وریانت دلتا در مقایسه با واریانت آلفا ۱/۴۶ برابر (نسبت شانس) گزارش شده است.

این بررسی روی ۸۳۱۹۷ نفر در یک فاصله ی ۱۱ هفته ای با ۹۸۰ نفر (۱/۲ درصد) عفونت مجدد Possible صورت گرفته است. البته اگر زمان ابتلای قبلی را در نظر بگیریم، در زمان کمتر و بیشتر از شش ماه، نسبت شانس گزارش شده ۰/۷۹ (غیر معنادار) و ۲/۳۷ (معنادار) بوده و در نتیجه ریسک ابتلای مجدد برای زمان کمتر از شش ماه از ابتلای قبلی و برای واریانت دلتا نسبت به آلفا بیشتر نبوده و البته مطالعات بیشتر در این زمینه در حال انجام است.

error: Content is protected !!