دو برابر شدن کرونا در کشور جزیره‌ای سیشل، جایی که بیشترین واکسن را نسبت به جمعیت دریافت کرده‌اند.

The Coronaviruses Owe Their Name To The The Crown Like Projections, Visible Under Microscope, That Encircle The Capsid. The Coronaviruses Are Responsible For Respiratory Ailments And Gastro Enteritis. The Virus Responsible For Sars Belongs To This Family. (Photo By BSIP/UIG Via Getty Images)

57 درصد از جمعیت کوچکترین کشور در شرق آفریقا واکسن سینوفارم و مابقی واکسن اهدایی Covishield {کمپانی هندی زیرمجموعه آسترازنکا} زده‌اند اما هفته گذشته بیش از 2486 مورد کرونا در این منطقه توریستی به ثبت رسید.

نوع کرونای غالب در مجمع الجزایر سیشل افریقای جنوبی است و ظاهرا واکسن‌ها بی تاثیر بوده است

error: Content is protected !!