بی‌حرکتی در زمان ابتلا به کووید ۱۹

بی‌حرکتی در زمان ابتلا به کووید ۱۹، پی‌آمدهای بیشتری دارد از جمله افزایش احتمال بستری، انتقال به ICU و میزان مرگ و میر.

( بررسی ۴۸۴۴۰ مورد)

Physical inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes: a study in 48 440 adult patients

Results Patients with COVID-19 who were consistently inactive had a greater risk of hospitalisation (OR 2.26; 95% CI 1.81 to 2.83), admission to the ICU (OR 1.73; 95% CI 1.18 to 2.55) and death (OR 2.49; 95% CI 1.33 to 4.67) due to COVID-19 than patients who were consistently meeting physical activity guidelines. Patients who were consistently inactive also had a greater risk of hospitalisation (OR 1.20; 95% CI 1.10 to 1.32), admission to the ICU (OR 1.10; 95% CI 0.93 to 1.29) and death (OR 1.32; 95% CI 1.09 to 1.60) due to COVID-19 than patients who were doing some physical activity

error: Content is protected !!