اصطلاحات و اختصارات در بیماران مغز و اعصاب


لتارژی: خواب آلودگی
کانفیوز(confusion ): گیج
آنسفالیت: التهاب مغز
تریسموس: قفل شدن فک
دلیریوم(delirium ): هذیان
ترمور(tremor ): لرزش
آنستزیا: بی هوشی، وضعیت بی دردی
آکاتیزی: بی قراری حرکتی، نیاز فوری به راه رفتن در محیط
آمنزی(amnesia ): فراموشی
آگنوزی: عدم درک اشیاء از طریق سیستم حسی خاص
آنوریسم: ضعف دیواره شریان یا بیرون زدگی آن
آتاکسی: اختلال در انجام حرکات هماهنگ ارادی
اینسومیا(insomnia ): بی خوابی
فتوفوبی: عدم تحمل نور
اپی لپسی(epilepsy ): صرع
سیژر(کانوژن): تشنج
کرانیکتومی: روشی جراحی که با برداشتن بخشی از استخوان جمجمه همراه است
کرانیوتومی: نوعی روش جراحی جمجمه
دیس کینزی: اختلال در توانایی انجام حرکات ارادی، کندی حرکات
دیس فونی: اختلال در وضعیت صدا یا تغییر در روند تولد آوا
دسربره: نوعی حالت بدنی با کشیدگی و بازکردن اندام های انتهایی بدن
دکورتیکه: نوعی حالت بدنی با کشیدگی و خم شدگی اندام های انتهایی بدن
نوروپاتی: اصطلاحی کلی که نشان دهنده اختلال سیستم عصبی می باشد
دمانس: زوال روانی عقل بر اثر تغییرات مغزی
همونیموس همی آنوپسی: از بین رفتن بینایی نیمی از میدان دید
موتیسم آکینتیک: عدم واکنش بیمار نسبت به محیط
ورتیگو(vertigo ): سرگیجه، احساس چرخش محیط به دور سر
دیزینس: گیجی، احساس عدم تعادل و یا سیاهی رفتن چشمان
آفازی: زبان پریشی، اختلال در توانایی گویایی
کما: نوعی بیهوشی طولانی مدت
کلونوس: حرکاتی غیر ارادی که با انقباض و شل شدن متناوب عضله به صورت پی در پی و سریع صورت می گیرد
آستریکسیس: حرکات لرزشی غیر ارادی
پاراستزی: احساس کرختی، سوزن سوزن شدن
برادی کینزی: صحبت کردن و انجام حرکات ارادی به صورت بسیار کند و آهسته
سیاتیک: التهاب عصب سیاتیک
دیزآرتری: اشکال در ادای کلمات
نورودژنراتیو: وضعیتی که سبب زوال سلول های طبیعی سیستم عصبی یا عملکرد آن ها می گردد
آپوپلکسی: سکته ناقص
آژیتاسیون: بی قراری
پارزی: فلج ناقص عضلات و اندام ها (دست ها و پا ها)
همی پارزی: فلج ناقص یک نیمه ی بدن
کوادری(تترا) پارزی: فلج ناقص چهار دست و پا
پاراپارزی: فلج ناقص پا ها
گاستروپارزی: اختلال حرکتی معده
پلژی: فلج کامل عضلات و اندام ها (دست ها و پا ها)
همی پلژی: فلج کامل یک نیمه ی بدن
پاراپلژی: فلج کامل پا ها
کوادری(تترا) پلژی: فلج کامل چهار دست و پا

اختصارات مغز و اعصاب:
EEG: نوار مغزی
CVA (Cerebral Vascular Accident ): سکته ی کامل مغزی
TIA (Transient Ischemic Attack ): سکته ناقص مغزی
PVD: بیماری های اعصاب محیطی
CP: فلج مغزی
ICP: فشار داخل مغزی
LOC: سطح هوشیاری
SCI: آسیب نخاعی
DTR: رفلکس های تاندونی
GCS: معیار کمای گلاسکو

error: Content is protected !!