استفاده از داروی های آنتاگونیست گیرنده اینترلوکین شش در بیماران کوید-۱۹ با وضعیت شدید و بحرانی منجر به افزایش سرعت بهبودی و کاهش مرگ می‌شود.

استفاده از داروی های آنتاگونیست گیرنده اینترلوکین شش در بیماران کوید-۱۹ با وضعیت شدید و بحرانی  منجر به افزایش سرعت بهبودی و کاهش مرگ می‌شود., Drug Med: مجله ی فوق تخصصی دارو، پزشکی، تشخیص و کرونا ویروس ۱۹

استفاده از داروی های آنتاگونیست گیرنده اینترلوکین شش در بیماران کوید-۱۹ با وضعیت شدید و بحرانی منجر به افزایش سرعت بهبودی و کاهش مرگ می‌شود. مقاله پروژه هنوز داوری نشده است. دارو در انگلستان تایید شده است.

در این مطالعه دو داروی Actemra یا همان tocilizumab از شرکت Roche و داروی Kevzara یا همان sarilumab از شرکت Sanofi بررسی شده است.

در این مطالعه بیماران بستری درICU، در گروه مداخله، tocilizumab (۳۵۳ نفر) یا sarilumab (۴۸ نفر) دریافت کرده اند. گروه کنترل (۴۰۲ بیمار) نیز درمان استاندارد گرفته اند. شروع استفاده از این داروها در ICU و در فاصله ۲۴ ساعت از شروع حمایت قلبی و‌تنفسی بوده است.

مرگ و بیمار داخل بیمارستان در گروه tocilizumab و sarilumab و گروه کنترل به ترتیب برابر با ۲۸٪ و ۲۲/۲٪ و ۳۵/۸٪ بوده است. مرگ و میر در گروه مداخله به صورت کلی ۲۷/۳٪ بوده است. این دو دارو مرگ و میر را تا ۸/۵ درصد کاهش داده اند واز هر ۱۲ نفری که این دو دارو را استفاده می‌کنند، یک نفر زنده می‌ماند. این داروها روی بقای ۹۰ روزه نیز تاثیر‌ مثبتی داشته اند.

همچنین میانه مدت زمان بدون حمایت قلبی و تنفسی تا روز ۲۱ نیز برای سه گروه tocilizumab و sarilumab و کنترل به ترتیب ۱۰ و ۱۱ و صفر روز بوده است. در مقایسه با گروه کنترل، بیماران گروه مداخله سریعتر بهبود پیدا کرده و زودتر (بین هفت تا ده روز) از ICU و ترخیص می‌شوند.

error: Content is protected !!