ارتباط بین کلسترول و و‌رود ویروس کوید-۱۹ به سلول

کلسترول ۲۵-هیدروکسیلاز می‌تواند تکثیر SARS-CoV-2 را با مهار ادغام غشایی سرکوب کند.

کلسترول ۲۵-هیدروکسیلاز یک ژن تحریک کننده ی اینترفرون است که فعالیت ضدویروسی وسیعی را در مقابل ویروس های پوشش دار نشان داده است.

در این مطالعه کلسترول ۲۵-هیدروکسیلاز و محصول آنزیمی آن، ۲۵-هیدروکسی کلسترول، به عنوان مهارکننده ی قوی تکثیر SARS-CoV-2 شناسایی شدند.

۲۵-هیدروکسی کلسترول در اندوزوم های انتهایی تجمع می‌‌یابد و به طور بالقوه ادغام پروتئین اسپایک با غشا را محدود می کند و در نتیجه ورود ویروس SARS-CoV-2 به درون سلول نیز مهار می شود.

به نقل از دکتر امین ایران پناه

error: Content is protected !!