اتومیدیت

اتومیدیت:

Etomidate

یک داروی بیهوشی کوتاه اثرداخل عروقی جهت القای بیهوشی یا آرام بخشی می باشد، برای کاردرمانی کوتاه، لوله گذاری، کاردیوژن .

جزءداروهای خواب آور پرکاربرد در شرایط اورژانس است

شروع اثر سریع وعدم تغییر در وضعیت قلبی وعروقی در هنگام تزریق ،این دارو را به دارویی مناسب برای القای بیهوشی تبدیل کرده است .

استفاده آسان ،کمترین میزان سرکوب تنفسی ،عدم آزادسازی هیستامین ومحافظت قلبی و مغزی ازایسکمی ازویژگی های این دارو می باشد.

بهترین دارو برای القای بیهوشی در افرادی که همودینامیک ناپایدار دارند می باشد .

بهترین دارو برای بیمارانی که دچارآسیب مغزی شده اند چون میتواند Icp راکاسته و فشارخون را پایدار نگه دارد.

بهترین دارو برای تشخیص مراکزصرع، درعمل برداشتن قسمتی ازمغزکه موجب تشنج می شود میباشد .

عوارض :

اتومیدیت تولید کورتیکواستروئید توسط قشر غده آدرنال راسرکوب میکند .

تزریق مداوم داخل وریدی اتومدیت منجربه اختلال درعملکرد قشر آدرنال میگردد.

فارماکوکنتیک:

شروع اثر :۳۰تا۶۰ثانیه

اوج اثر:ادقیقه

طول اثر: ۳تا۵دقیقه

متابوسیم :کبد،آنزیم های پلاسما.

error: Content is protected !!