آناتومی جمجمه

آناتومی جمجمه

جمجمه بدون در نظر گرفتن استخوان متحرک فک تحتانی ، کرانیوم نامیده می‌شود. کرانیوم از دو بخش تشکیل شده است.

جعبه ی مغزی که بخشی از جمجمه است، وظیفه حفاظت از مغز را بر عهده دارد.

و قسمت دوم استخوانهای صورت ، در جلو و پایین جعبه مغزی قرار گرفته است و اسکلت صورت را می‌سازد.

استخوانهای جعبه مغزی 8 عدد هستند 4 عدد فرد و میانی و 2 عدد زوج و طرفی هستند.

استخوانهای صورت 14 عدد هستند که 6 عدد زوج و 2 عدد فرد هستند.

استخوان پیشانی:

این استخوان دارای یک صفحه افقی و یک صفحه عمودی است. بخش عمودی ، پیشانی و جدار قدامی کاسه سر را می‌سازد.

سطح برونی این بخش محدب است و روی آن برآمدگی های پیشانی دیده می‌شود.

در زیر این برآمدگی ها ، قوسهای ابرویی وجود دارد.

سطح درونی بخش عمودی دارای چینهایی است که مربوط به چینهای نیمکره ‌های مغزی است.

بخش افقی این استخوان در تشکیل حفره مغزی قدامی و بخش برونی آن در تشکیل سقف کاسه چشم شرکت می‌کند.

استخوان پرویزنی:

این استخوان در قسمت قدامی قاعده جمجمه و در زیر استخوان پیشانی و قدام استخوان اسفنوئید قرار دارد.

دارای یک صفحه سوراخ دار به نام صفحه غربالی ، یک تیغه عمودی و دو توده طرفی است .

صفحه غربالی بخشی از سقف حفره بینی را می‌سازد، توده‌های طرفی در تشکیل جدار خارجی حفره بینی و جدار داخلی حفره کاسه چشمی شرکت دارند.

error: Content is protected !!